با حضور فرماندارانجام شد
بررسي مشكلات كشتخوان مزرعه عبدالله
در نشستي با حضور روستايي ،فرماندار اردكان وجمعي از نمايندگان كشاورزان كشتخوان مزرعه عبدالله اردكان مشكلات اين كشتخوان مورد بررسي قرار گرفت
Icبالاي آب كشتخوان ،كمبود زمين جهت آب كشاورزي وفرسودگي زياد درختان پسته از جمله مشكلاتي بود كه در اين نشست مطرح شد .
در اين نشست مقرر شد در اولين فرصت نسبت به تشكيل كميته اي متشكل از منابع طبيعي ،آب منطقه اي و امور اراضي و سازمان جهاد كشاورزي استان نسبت به مطالعه واگذاري زمينهاي اطراف كشتخوان وبررسي منابع جديد آب با كيفيت بهتر و انتقال آن به باغات پسته آن اقدام گردد . وسعت باغات پسته كشتخوان مزرعه عبدالله اردكان 17هكتار مي باشد .
 
 
ششمين دوره مسابقات فوتبال روستايي بخش خرانق اردكان جام شهداي روستاي هامانه با معرفي تيم هاي برتر روزگذشته به كار خود پايان داد .
در اين دوره از مسابقات تيم شهداي خرانق اول وتيمهاي شهيد محمد حسين مومني و شهيد غلامرضا رجبي به ترتيب مقامهاي دوم وسوم را كسب نمودند .
در اين دوره از مسابقات 7تيم از روستاهاي بخش خرانق به مدت يك ماه در زمين ورزشي روستاي هامانه اين بخش رقابت كردند