فرماندار اردکان در برنامه تلویزیونی حماسه حضور:

فرماندار اردکان در ویژه‌برنامه تلویزیونی حماسه حضور گفت: تمام شعب اخذ رأی شهرستان اردکان فعال هستند و کار رأی‌گیری از مردم به‌خوبی در حال انجام است. وی افزود: شواهد، نشان‌گر حضور پرشور مردم در پای صندوق‌هاست.

 Download فیلم