برگزاري كارگاه يك روزه آشنايي با آزمايشگاه تشخيص طبي جهت پزشكان شهرستان

درراستاي هماهنگي بيشتر بين درخواست آزمايشات ودستيابي به نتايج مناسب تر آزمايشگاهي براي تصميم درماني مناسب براي بيماران توسط پزشكان،كارگاه آموزشي يكروزه اي دراين خصوص درسالن اجتماعات شبكه بهداشت ودرمان شهرستان اردكان برگزار شد. در اين كارگاه دكترمحمد افخمي دكتراي علوم آزمايشگاهي ومسئول فني آزمايشگاه مركزي اردكان ،دررابطه با نحوه نمونه گيري صحيح وتاثيرآن برنتايج آزمايشات ،تداخلات دارويي ،تاثيرات مثبت ارتباط نزديك پزشك با آزمايشگاه و... سخناني ايراد كرد.وي ضمن ارايه پيشنهاداتي براي رفع مشكلات موجود تاكيد نمود كه با تعامل بين پزشك وآزمايشگاه مي توان بسياري از موانع رابرطرف نمود.درپايان نيز به سوالات حاضرين پاسخ داده شد.