بمناسبت هفته تامین اجتماعی
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"سید علی میر قانعی" رییس شعبه تامین اجتماعی اردکان در گزارشی عملکرد تامین اجتماعی  شعبه اردکان را تشریح نموده است .
    
      وی در این گزارش ضمن گرامیداشت هفته تامین اجتماعی (25لغایت 31تیرماه) ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی را پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (بصورت اجباری )و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بصورت اختیاری )دانسته و آورده است :جمعیت تحت پوشش این سازمان در مجموع کل کشور حدود 10میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون هشتصد هزار نفر مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به حدود 30میلیون نفر می رسد .
    
     رییس تامین اجتماعی شهرستان اردکان افزوده است :پوشش بیمه ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر ،ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره وری نیروی کار منجر می گردد .
     در این گزارش بخشی از عملکرد شعبه اردکان در سال 89 بدین شرح عنوان گردیده است :
 
جمع آوری سوابق و برقراری بازنشستگی و صدور حکم 101خانوار
تعداد برقراری بیمه بیکاری 380نفر
تعداد دفترچه های صادره   29818جلد
برقراری مستمری بازماندگان 12فقره
جمع اوری سوابق و برقرار مستمری از کارافتادگی و صدور حکم 9فقره
برقراری بیمه قالیبافان و عقد قرار داد 30فقره
برقراری بیمه اختیاری و عقد قرارداد 268نفر
برقرار بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 151نفر
 بیمه رانندگان 288نفر
بررسی حوادث ناشی از کار بیمه شدگان در کارگاه ها 285فقره
بررسی تعداد کفالت والدین بیمه شدگان 82فقره
تعداد بازرسیهای انجام گرفته در ارتباط با بررسی اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری 499فقره
برقراری بیمه کارگران ساختمانی 298نفر
برقراری بیمه خادمین مساجد 15نفر
اسناد صادره و تعهدات کوتاه مدت 4263فقره
پرداخت بابت هزینه کفن و دفن بیمه شدگان 39فقره
پرداخت بابت غرامت دستمزد ایام بیماری 2728نفر
پرداخت بابت غرامت دستمزد ایام بارداری 304نفر
پرداخت کمک هزینه وسایل پزشکی بیمه شدگان و مستمری بگیران 948نفر
پرداخت بابت کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان شاغل در کارگاه 242نفر