بعد از جلسات بحث و تبادل نظر

گروه مشاورين جوان فرماندار درپي راه اندازي ستاد ساماندهي جوانان
درادامه سلسله جلسات گروه مشاورين جوان فرماندار وپيرو يافتن راهكارهاي عملي در زمينه مشاوره مهارتهاي زندگي وشناخت متقابل زوجين در شرف ازدواج ،درحال حاضر تبادل نظر در خصوص راه اندازي ستاد ساماندهي امور جوانان در دستور كار جدي اين گروه قرار دارد .
در نشستي كه در روز سه شنبه 9مهرماه در فرمانداري نشكيل شد پس از معرفي كارگروههاي مربوط به ستاد مزبور واشنايي با انواع گروههاي هدفي كه ميتواند تحت پوشش اين كار گروهها قرار گيرد پيرامون چگونگي دعوت از كار گروههاي مربوطه ومشخص شدن آمار مخاطب در گروههاي هدف و ارايه مواد مورد نظر آموزشي بحث وتبادل نظر بعمل آمد