میانگین تولید در پایان سال زراعی ۹۱-۹۲ از ۶۹۰۰ هکتار از باغات پسته اردکان به بیش از ۵۰۰۰تن می رسد.