1- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
2- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
3- تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
4- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
6- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
7- بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
8- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
11- تهیه شناسنامه انتخاباتی
12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار
13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
14- تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان
16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری
17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
18- تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
19- پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق