1- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل 
2- برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری 
3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی 
4- هماهنگی با حراست استانداری 
5- همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان 
6- جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است 
7- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح 
8- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده 
9- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 
10- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها 
11- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق 
12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق 
13- تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها