همزمان با هفته قوه قضائيه قضات اردكان و ميبد با حضور در زندان اردكان به بررسي مسائل و مشكلات قضايي نادمين پرداختند .

همچنين قضات اردكان و ميبد در نشست مشترك شوراي قضايي در محل زندان اردكان به طرح آخرين راهكارها در خصوص حبس زدايي پرداختند . در ايت نشست كريمي رئيس دادگستري اردكان حبس زدايي را يكي از ارزنده ترين سياست هاي قوه قضاييه برشمرد و خواستار رعايت دقيق قانون قضايي در اين خصوص شد . در اين جلسه مقرر شد در نشست هاي آينده شوراي قضايي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح قوانين و پر كردن خلاء قانوني در برخي از مسائل حبس زدايي دعوت به عمل آيد . اعمال مجازات هاي جايگزين و صدور زندان براي مدت كمتر ولي بدون مرخصي از جمله پيشنهادات قضات به منظور حبس زدايي بود