نشانی:

اردکان، بلوار شهید بهشتی، فرمانداری شهرستان اردکان

شماره تلفن: 7-32222045
نمابر: 32222200

رایانامه: info@Ardakan.gov.ir