به همت شهرداري اردكان
شهردار اردكان گفت :اين ايستگاه در زميني به مساحت 437متر مربع شامل ساختمان اداري وپنج دهانه آشيانه مي باشد كه با هدف پوشش حوادث وسوانح احتمالي جنوب شرق شهر اردكان احداث مي شود .
وكيلي افزود :ايستگاه آتش نشاني شماره 2 اردكان ظرف 6 ماه بنا مي شود و براي ساخت بناي آن 1ميليارد ريال وبراي تجهيزآن نيز 5 ميليارد ريال هزينه مي شود كه اعتبار مورد نياز طرح به صورت مشترك از اعتبارات عمراني شهرداري اردكان وبودجه استاني و سازمان همياري شهرداريهاي كشور تامين خواهد شد .