طرح مشاركت در بهسازي مدارس از سوي بسيج سازندگي و با همكاري آموزش و پرورش در اردكان آغاز شد .

به گفته مسئول امور دام جهاد كشاورزي اردكان در حال حاضر 300 قطعه شتر مرغ مولد در 3 واحد فعال توليد و نگهداري شتر مرغ در شهرستان اردكان نگهداري مي شود كه ساليانه بيش از 50 قطعه جوجه به ارزش بالغ بر 50 ميليون ريال توليد مي شود و زمينه اشتغال 7 نفر را فراهم كرده است . علي پيري همچنين خبر از اخذ موافقت راه اندازي 4 واحد توليدي ديگر شتر مرغ تا پايان سال جاري در اردكان داد كه با بهره برداري از اين واحدها ني زمينه اشتغال 15 نفر ديگر در اين صنت فراهم خواهد شد . شهرستان اردكان به دليل وگي هاي خاص كويري و اقليم آن استعداد نگهداري و پرورش اين پرنده را دارا مي باشد . از گوشت شتر مرغ به دليل چربي كم و پروتين بالا و از تخم آن در صنايع غذايي استفاده ، از پوست آن در صنايع كيف سازي و از پوسته تخم آن در صنايع استفاده مي شود دوره تبديل تخم شترمرغ به جوجه 40 روز و برابر بالغ شدن شدن آن به 30 ماه زمان نياز است .