در این سمینار چند نفر از پزشکان و کارشناسان متخصص شبکه بهداشت ودرمان اردکان در خصوص به ارائه اطلاعات پرداختند.
همچنین مقرر شد پیش بینی امکانات و تجهیزات درمانی بستر از قبیل اضافه شدن تخت های بستری در مواقع اضطراری،اطلاع رسانی مناسب و به موقع و اصلاح فرایند برخی از کارها و خدمات به صورت غیر حضوری بحث و تصمیم گیری شود.
400 نفراز فرهنگیان شهرستان به همراه کارکنان شبکه بهداشت و درمان دراین سمینار حضور داشتند.