بمناسبت سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف
فرماندار اردکان در این جلسه با اشاره به بحرانهای اقتصادی دنیا و روی آوری انسانها به سمت مصرف گرایی تاکید مستقیم مقام معظم رهبری را روی برنامه اصلاح الگوی مصرف در سال جاری   بسیار شایسته وبه موقع عنوان نمود و گفت با توجه به اینکه رسیدن به این هدف عالی یک پروسه زمانبر ونیازمند به فرهنگ سازی می باشد آغاز حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف از روزهای آغازین سال امری ضروری است ولازم است ارگانهایی که بصورت زیر بنایی با مصرف مردم سرو کار دارند مثل آب ،برق ،گاز ،مخابرات ،بازرگانی و ...با همکاری ادارات فرهنگساز مثل آموزش وپرورش ،سازمان تبلیغات ،ارشاد و...در وهله اول با ارائه پیشنهادات سازنده حرکت را آغاز نمایند.

در ادامه این نشست که با حضور مسئولین ادارات آبفا ،آبفار ،برق ،گاز وبازرگانی برگزار شد هریک از اعضا بخشی از پیشنهادات خود را در زمینه تعدیل مصرف در بخشهای آب وبرق وگاز را ارائه نمودند وقرار شد کارگروه های مربوطه در هریک از بخشهای مجزا تشکیل شود و نتایج آن جهت بررسی وایجاد راهکارهای اجرایی به ستاد ارائه شود