با تغییر سمت اعضا آغاز شد
در شورای شهرستان آقای ابو الفضل رزم آور با کسب اکثریت آرا مجددا بعنوان رییس این شورا انتخاب شد وآقایان مسعود مسعودی بعنوان نایب رییس ،اسماعیل اقبالی خزانه دار وسید علی اکبر طباطبایی بعنوان منشی شورای شهرستان انتخاب ومعرفی گردیدند.
رزم آور در این جلسه ضمن تاکید مجدد بر خط مشی شورای شهرستان که ایجاد ارتباط وتعامل بین شوراهای شهر وروستاهاست همکاری هرچه بیشتر مسئولین شهرستان را با این شورا خواستار شد.
در جلسه اخیر شورای شهر اردکان نیز تغییراتی در سمت اعضا حاصل گردید .
سید محمد حسینی پور (سرپرست دانشگاه پیام نور )بعنوان رییس شورا انتخاب شد وآقایان ابوالفضل رزم آور ،حجت الاسلام حسینی پور ،مهندس امراللهی وحجت الاسلام عطری به ترتیب مسئولیتهای نایب رییس ،خزانه دار ،منشی وسخنگوی شورا را بر عهده گرفتند.

گفتنی است فعالیت اعضای شورا های شهر وشهرستان بمدت یکسال در مسئولیتهای محوله قانونی خواهد بود