"محمد فتاحی " اظهار داشت:این طرح ها در بخش های مختلف از قبیل خدمات ،مسکن و... با عضویت 34 نفر می باشد که زمینه اشتغال 98 نفر را فراهم می نماید.
وی بیان داشت: در طول یک سال گذشته 23 شرکت تعاونی در گرایش های مختلف از قبیل صنعت ،خدمات ،عمرانی ،مسکن مهر و تامین نیاز صنوف تشکیل شده است.
وی تعداد عضویت این گرایشات را یک هزار و 328 نفر دانست وافزود:پس از راه اندازی این تعاونی ها زمینه فرصت شغلی 154 نفر با سرمایه اولیه بیش از 60 میلیارد ریال فراهم خواهد شد.
در حال حاضر تعداد تعاونی های شهرستان به 398 تعاونی با عضویت 25 هزار و 154 نفر در زمینه های مختلف تحت پوشش این اداره می باشند.