در نشست شوراي ترافيك اردكان در خصوص جلوگيري مطلق از ورود پارك كاميون ها و وسايط نقليه سنگين در معابر عمومي شهر بحث و تصميم گيري شد.
در اين نشست مقرر شد پس از شناسايي نقاط پر تردد كاميون ها به داخل محدوده شهر از سوي راهنمايي و رانندگي ،شهرداري اقدام به نصب تابلوهاي ورود ممنوع براي اين گونه وسايل نقليه نمايد.
در اين نشست همچنين نسبت به ايمن سازي تقاطع بلوار شهيد بهشتي با بلوار وليعصر و بلوار وليعصر و بلوار آيت ا... خاتمي (ره) و همچنين ايمن سازي تقاطع امام با بلوار وليعصر اقدام شود.
تقويت علايم هشدار دهنده در طول بلوار شهيد بهشتي و نصب سرعت گير در خيابان فرعي پرتردد داخل شهر از ديگر تصميمات نشست شوراي ترافيك اردكان بود.