از زمره 4دبیرستان ماندگار کشور
مدیر دبیرستان شرف اردکان با اعلام این خبر گفت :مطابق مصوبه شورای عالی کشور 4دبیرستان در کشور شامل البرز تهران ،سعادت بوشهر ،ایرانشهر یزد و شرف اردکان بعنوان
مدارس ماندگار درکشور انتخاب شده اند .
ابوالقاسم ناظری علاوه بر بنای تاریخی دبیرستان ،پرورش چهره ها و شخصیتهای متعدد فرهنگی ،دینی و تاجتماعی و سیاسی در سطح کشور و جهان را از جمله ویزگیهای این دبیرستان در انتخاب مدرسه ماندگار عنوان کرد .وی افزود با تبدیل دبیرستان شرف اردکان به طرح مدرسه ماندگار پذیرفتن دانش آموز در این مدرسه از سال تحصیلی آینده با شرایط خاصی همراه خواهد بود که پذیرش در آزمون ورودی ،بالا بودن معدل و ارائه ابداعات واختراعات و ابتکارات از جمله این شرایط می باشد .
همچنین انتخاب منابع درسی با اختیارات معلم ،انتخاب معلمان برجسته در سطح شهرستان واستان و اجرای برنامه های ویژه فرهنگی ،هنری و ورزشی و تعمیر ومرمت مدرسه با همکاری میراث فرهنگی از جمله دیگر مزایای مدرسه ماندگار می باشد .
دبیرستان شرف اردکان با ویژگیهای معماری دوران قاجاریه از سال 1314تا کنون با پذیرش دانش آموزان متعدد از مراکز فعال فرهنگی شهرستان اردکان بوده ودر حال حاضر با شماره14594 به ثبت فهرست آثار ملی رسیده است.