با حضور امام جمعه اردكان برگزار شد
جلسه هيات نظارت بر كانونهاي فرهنگي مساجد شهرستان اردكان با حضور امام جمعه اردكان ومشاور مدير كل ارشاد استان و مسئولين سازمان تبليغات ،ارشاد واوقاف در فرمانداري اردكان تشكيل شد
حكيميان مسئول دبيرخانه كانونهاي مساجد استان ومشاور مدير كل ارشاد با ارائه گزارشي از فعاليتهاي دبيرخانه اين كانونها در مركز استان يزد گفت :هدف از تشكيل اين نشست ايجاد تعامل بين ادارات ارشاد ،اوقاف وسازمان تبليغات اسلامي جهت تقويت كانونهاي مساجد است .وي افزود درحال حاضر 115كانون فرهنگي در سطح استان فعال هستند كه 7مورد از اين كانونها در شهرستان اردكان مشغول به فعاليت مي باشند .
مشاور مدير كل ارشاد در راستاي برنامه هاي كانونهاي مساجد ادامه داد :با توجه به تفاهم نامه اداره كل ارشاد و ستاد عالي كانون هاي مساجد طبق مصوبه هيات دولت استان يزد بعنوان پايلوت فرهنگي كشور تا سال 1400بايد تمامي مساجد استان به كانون فرهنگي تربيتي مجهز شود .بر اين مبنا تلاش گسترده اي براي شناسايي كانونهاي مساجد شروع كرديم و از تمام ظرفيتهاي اداره ارشاد يراي تحقق اين مهم استفاده خواهيم نمود .
در ادامه حجت الاسلام حاج اسماعيلي با اشاره به نقش محوري مساجد از پيروزي انقلاب تا كنون رشد و تعالي مساجد را بعنوان شاخص رشد فرهنگي جامعه اعلام نمود .رييس اداره تبليغات اردكان گفت :برخي از دولتها اهميت بيشتري براي مباحث فرهنگي مساجد قائل هستند بنابراين بايد از اين فرصت استفاده كنيم و از امكاناتي كه ارائه مي شود براي مساجدبهره گيري كنيم .
امام جمعه اردكان ضمن تقدير از تلاشهاي صورت گرفته در خصوص رشد و تقويت مساجد خواستار اطلاع رساني سريع و آگاهي بخشي به مساجد براي تشكيل اين كانونها در همه مسجدهاي اردكان توسط اداره ارشاد گرديد و از كمكهاي شاياني كه از طريق كانونهاي مساجد براي تقويت كارهاي فرهنگي انجام خواهد شد ابراز خرسندي نمود .
شايان ذكر است در حال حاضر 80عنوان طرح پژو هشي در سطح كانونهاي مساجد استان دردست اجرا مي باشد كه پس از جمع آوري وويرايش بصورت كتاب ارائه خواهد شد و 6جشنواره كشوري هم در دستور كار اين كانونها است .
مساجد شهرستان اردكان نيز مي توانند با مراجعه به اداره ارشاد اردكان وعضويت در اين كانونها از امكاناتي چون قفسه ،كتاب ،ملزومات فرهنگي ،كامپيوتر فكس و...بهمراه بودجه ساليانه فعاليتهاي فرهنگي با تاييد ائمه جماعات مساجد بهره ببرند .