با حضور فرماندار و مسئولين تعدادي از ادارات اردكان برگزار شد
فرماندار اردكان در جمع مسئولين اداري اعلام كرد سياست كلي بر اين است كه پروژه ها در حوزه كميته برنامه ريزي استان به تصويب برسد و در شهرستان فرماندار وشهردار در تصويب نقش موثري ندارند بلكه دستگاه هاي اجرايي شهرستان وبعد دستگاه هاي اداري استان موثر هستند .
وي گفت اين جلسه فقط تعاملي است بين دستگاه هاي اجرايي كه پروژه هايي در سفر رياست جمهوري ورهبري داشته اند به تصويب برسد ودر اولويت باشد و به اتمام برسد وپروژه هاي جديد مطرح نگردد .
روستايي افزود براي اتمام و تصويب پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي و استان بايد هماهنگ باشند .در اين جلسه اعضاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان پرو‍ژه هاي اولويت داررا مطرح نمودند .پروژه هاي مصوب اولويت دار در اين جلسه بيش از 70 مورد بود كه ليست آن به كمكيته برنامه ريزي استان ارسال گرديد .
لازم به ذكر است در سال گذشته مبلغ 145ميليارد ودويست و چهل وپنج ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني به 260پروژه در اردكان تخصيص داده شده است