در ادامه فعالیت پایگاه بسیج امام خمینی فرمانداری اردکان در سال جدید انجام شد
در جلسه ای با حضور فرماندار ،فرمانده سپاه پاسداران ،فرمانده حوزه اداری کارگری و اعضای شورای پایگاه امام خمینی فرمانداری ،مسئولیت این پایگاه به عهده کمال حلوایی قرار گرفت .
فرماندار اردکان در این جلسه از فعالیت خوب آقای محمد سرافرازی که طی دو دوره 3 ساله مسئولیت این پایگاه را بر عهده داشته است تقدیر نمود وبرای آقای حلوایی در عهده داری این مسئولیت آرزوی توفیق کرد .
جاهدی فرمانده سپاه پاسداران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در پایگاه بسیج امام خمینی فرمانداری با متذکر شدن بخشی از وظایف و رسالات پایگاه های بسیج تداوم فعالیت این پایگاه را خواستار شد .
در این جلسه همچنین احکام جدید مربوط به اعضای شورای پایگاه به آنان اعطا گردید .