عيد در عيد
شيريني ميلاد حضرت زهرا وحلاوت پيروزي ملت شريف ايران در انتخابات دست به دست هم داد تا اين روزها مردم عيد در عيد را جشن بگيرند وشور اين شادماني آنقدر گسترده بود كه مي شد رويش سبز عدالت وسرخي شجاعت و سپيده مهر را در آن به وضوح مشاهده نمود .اين روزها براحتي مي توان به شان وعظمت مادران ايراني واقف شد مادراني كه فرزندان خود را با شيره عشق واطاعت از ولايت پروراندند وگوشوارارادت به خوبيها را آويزه گوش فرزندان خويش نمودند.ملت ايران هرچه دارد از مادر دارد شجاعت ،غيرت ،ولايتمداري ،عدالتخواهي و مهر دوستي همه هدايايي است كه مادران ايراني در طول زندگي به فرزندان خود هديه نموده اند وهميشه دعايشان اين بوده كه بينش و آگا هي اولادشان روزبه روز بيشتر شود و فرزندان ايراني اين روزها نشان دادند كه چقدرشير پاك خورده اند و با خلق حماسه حضور روي مادران را سفيد نمودند و به دنيا ثابت كردند كه از جلالت شان مادران ايراني است كه فرزندانشان را سراسر شعور ومعرفت ساخته است .

بزرگترين هديه براي مادر عزت وعظمت فرزند است و فرزندان ايران در 22خرداد اين هديه را به مادر خود ايران تقديم نمودند و امروز ايران به داشتن فرزنداني از جنس عدالت افتخار مي كند .اين افتخار به رهبر وطلايه دار عدالت آقا امام زمان تهنيت باد