باحضورمعاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اردکان;

برگزاری جلسه روان‌سازی عملیات کمیته‌های ترویج، تسهیل و تشکیل طرح سامان خانواده

🔹تشریح وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه‌های ذیل کمیته‌های ترویج، تسهیل و تشکیل
🔹ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاه‌ها
🔹بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها