گام‌به‌گام تا اجرا

این برنامه در کارگروه علمی‌تخصصی اجتماعی فرمانداری و توسط متخصصان دانشگاهی و کارشناسان تدوین شده است و اجرای آن از چند روز آینده آغاز می‌شود.

فرماندار اردکان در تشریح این برنامه در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

خشونت و خودکشی اگرچه ممکن است مسئله شماره یک ما در حوزه اجتماعی نباشد؛ امّا نیاز به کار علمی و تخصّصی داشته و دارد. از چندی پیش جلسات متعدّدی را با کارشناسان و اساتید متخّصص برگزار کردیم و خروجی آن، پس از ماه‌ها کار علمی و پژوهشی، برنامه‌ای عملیّاتی برای پیش‌گیری از خشونت و خودکشی در شهرستان بود. هرچند نتایج عینی این کار شاید تا مدّت‌ها مشخّص نشود؛ امّا در مفیدبودن، لازم‌بودن و نتیجه‌بخش بودن آن تردیدی ندارم.

 
 


تنزيل فیلم