طی حکمی از سوی وزیر کشور، حسین سبزواری به سمت فرماندار شهرستان اردکان منصوب شد.

انتصاب حسین سبزواری به سمت فرماندار شهرستان اردکان

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، دکتر احمد وحیدی طی حکمی، حسین سبزواری برای مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان اردکان منصوب کرد.