اجرای مانور عملیاتی پیشگیری و مقابله با خطر سیل در اردکان با حضور دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان

اجرای مانور عملیاتی پیشگیری و مقابله با خطر سیل در اردکان با حضور دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان