اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردکان به شرح زیر می‌باشد:
 
۱. آقای محمد ابراهیمیان اردکانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۴
 
۲. آقای حامد افخمی اردکانی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵
 
۳. آقای امراله امراللهی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۲۶
 
۴. آقای عباس امیری اردکانی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷
 
۵. خانم فروغ امین الرعایا فرزند عباس کد نامزد ۱۲۸
 
۶. آقای عباس بهزادی مقدم فرزند ابوطالب کد نامزد ۱۴۱
 
۷. آقای علی پناهی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۲
 
۸. آقای حمید حاجی اسمعیلی اردکانی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۶
 
۹. خانم مریم حاجی اسمعیلی اردکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۷
 
۱۰. آقای سیدمحمد حسینی پور اردکان فرزند سید مهدی کد نامزد ۱۴۸
 
۱۱. آقای سیدمحمد حسینی پور اردکانی فرزند سید مهدی کد نامزد ۱۴۹
 
۱۲. آقای احمد حیدری شریف آباد فرزند عباس کد نامزد ۱۵۲
 
۱۳. آقای مجتبی خردمند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۴
 
۱۴. آقای محسن درا فرزند محمد کد نامزد ۱۵۷
 
۱۵. آقای حسن رضاپورمیرصالح فرزند علی بمان کد نامزد ۱۵۸
 
۱۶. آقای علیرضا سامعی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹
 
۱۷. آقای شهرام شاکراردکانی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۶۱
 
۱۸. خانم فاطمه شاکراردکانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲
 
۱۹. آقای محمدجواد شاکراردکانی فرزند علی کد نامزد ۱۶۴
 
۲۰. آقای محمدرضا شاکراردکانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۵
 
۲۱. آقای مرتضی شاکراردکانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷
 
۲۲. آقای محمدجواد شرکائی اردکانی فرزند مهدی کد نامزد ۱۶۹
 
۲۳. آقای اکبر طاقداریان اردکان فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱
 
۲۴. آقای رضا عباسیان اردکانی فرزند میرزا علی اکبر کد نامزد ۱۷۲
 
۲۵. آقای سیدحسین عطری اردکانی فرزند سید علی کد نامزد ۱۷۵
 
۲۶. آقای حمید عموئی اردکانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۶
 
۲۷. آقای جاوید عیدانی اصل فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸
 
۲۸. آقای محمدرضا فاضل پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۹
 
۲۹. آقای محمدرضا فتاحی اردکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۱
 
۳۰. آقای محمدعلی قانعی اردکانی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲
 
۳۱. خانم ملکه کمالی اردکانی فرزند جلیل کد نامزد ۱۸۴
 
۳۲. آقای عباس کوه پیمای اردکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۵
 
۳۳. آقای شهرام گل اردکانی فرزند حسین آقا کد نامزد ۱۸۶
 
۳۴. آقای مجتبی مجدیان اردکانی فرزند علی کد نامزد ۱۸۷
 
۳۵. آقای امیرمحسن مختاری اردکان فرزند فتح اله کد نامزد ۱۸۹
 
۳۶. آقای مجید مروتی شریف آباد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱
 
۳۷. آقای داود مروتی شریف آبادی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۲
 
۳۸. آقای محمدعلی مروتی شریف آبادی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۹۴
 
۳۹. آقای سعید ملارحیمی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵
 
۴۰. آقای محسن ملت اردکانی فرزند جواد کد نامزد ۱۹۶
 
۴۱. آقای حسین منصوری خواه فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۹۷
 
۴۲. آقای حسن مهدی زاده اردکانی فرزند رضا کد نامزد ۱۹۸
 
۴۳. آقای سیدمحسن موسوی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۱۲
 
۴۴. آقای محسن میرجانی ارجنان فرزند ناصر کد نامزد ۲۱۴
 
۴۵. آقای علی ناظمی اردکانی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۵
 
۴۶. آقای مسعود نوریان اردکانی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۷
 
۴۷. آقای مهدی هاتفی اردکانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۸
 
۴۸. آقای سیدکاظم هاشمی اردکانی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۹