فرماندار اردکان تشریح می‌کند:

آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد پیش‌گیری و مقابله با کرونا در شهرستان اردکانتنزيل فیلم