بازدید بخشدار مرکزی اردکان از روند اجرای بند خاکی روستای چاه افضل

 

ناصر پایه دار بخشدار مرکزی اردکان و جمعی از کارشناسان منابع طبیعی و آبخیز داری استان و شهرستان اردکان، صبح امروز با حضور در روستای چاه افضل از روند اجرا و ایجاد بند خاکی این روستا بازدید کرد.
ایجاد این بند خاکی با اعتباری بالغ بر 13میلیارد ریال جهت جلوگیری از سیلاب های دشت عقدا اردکان ایجاد می شود.