3457خانوار شهری و 768خانوار روستایی اردکانی تا کنون فهرست برداری شده اند +گزارش تصویری

3457خانوار شهری و 768خانوار روستایی اردکانی تا کنون فهرست برداری شده اند +گزارش تصویری


گزارش فنی از هفته نخست امارگیری در شهرستان اردکان

     در نخستین هفته از آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال 90در شهرستان اردکان 3457خانوار شهری و 768خانوار روستایی تا کنون طی اخرین گزارش فنی ارائه شده توسط مامورین سرشماری این شهرستان فهرست برداری شده اند .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "سیگارچی "معاون فنی ستاد سرشماری شهرستان اردکان با اعلام این گزارش همکاری و مشارکت مردم با مامورین آمارگیر را تا این لحظه مثبت ارزیابی کرد و افزود :از مجموع خانوارهای فهرست برداری شده در شهر تعداد 2793خانوارو در روستاها 699خانوارحضور داشته که اطلاعاتشان در قالب فرم های مربوطه ثبت شده و تعداد 664خانوار در شهر و 69خانوار در روستاها بدلیل عدم حضور اطلاعاتشان ثبت نگردیده است که این افراد در مراجعه بعدی آمارگیران ثبت خاهند شد و در صورت عدم حضور در مرحله دوم از طریق فرم اطلاعیه خانوارهای غایب بایستی زمان حضورشان را جهت مراجعه مجددآمارگیران اعلام نمایند .

     گفتنی است کار آمارگیری نفوس و مسکن در شهرستان اردکان توسط 63آمارگیر در 63حوزه در قالب 17گروه تا 22آبانماه ادامه دارد .