۲۲ بهمن تماشایی در اردکان با حضور پرشور مردم و مسئولان

۲۲ بهمن تماشایی در اردکان با حضور پرشور مردم و مسئولان