گزارش تصویری مانور انتخاباتی دبیرستان 17شهریور

گزارش تصویری مانور انتخاباتی دبیرستان 17شهریور


دانش اموزان و معلمین دبیرستان 17شهریوراردکان با روند رای گیری تمام مکانیزه آشنا شدند