دانش اموزان و معلمین دبیرستان 17شهریوراردکان با روند رای گیری تمام مکانیزه آشنا شدند