گزارش تصویری برگزار مانور انتخاباتی در مسجد جعفر زاده اردکان

گزارش تصویری برگزار مانور انتخاباتی در مسجد جعفر زاده اردکان


آموزش اجرای انتخابات تمام مکانیزه در مساجد شهرستان ادامه دارد