گزارش تصویری آموزش روند اجرای انتخابات تمام مکانیزه در دانشکده فرش اردکان

گزارش تصویری آموزش روند اجرای انتخابات تمام مکانیزه در دانشکده فرش اردکان


مانور انتخاباتی در دانشکده هنر و معماری