به‌مناسبت چهارم شهریور؛ روز کارمند

هم‌زمان با چهارم شهریور روز کارمند، فرماندار اردکان و معاون سیاسی وی با اهدای گل و لوح، از کارمندان فرمانداری اردکان تقدیر کردند.

 


1-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 2-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 3-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 4-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 5-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 6-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 7-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 8-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 9-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 10-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 11-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 12-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 13-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 14-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 15-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 16-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 17-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 18-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 19-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 20-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 21-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 22-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 23-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG 24-Taghdir_Karmand-@Ardakan.JPG
بله