کارمندان فرمانداری اردکان تجلیل شدند

کارمندان فرمانداری اردکان تجلیل شدندهم‌زمان با چهارم شهریور روز کارمند، فرماندار اردکان و معاون سیاسی وی با اهدای گل و لوح، از کارمندان فرمانداری اردکان تقدیر کردند.