نخستین جلسه شورای اداری شهرستان اردکان برگزار شد

نخستین جلسه شورای اداری شهرستان اردکان برگزار شد


با هدف ارائه برنامه های ادارات و ارگانها در سال 89
در این نشست که با حضور مسئولین کلیه ادارات و ارگانهای شهرستان اردکان برگزار شد رئوس اولویت دار کاری هریک از دستگاه ها جهت اجرا در سال 89 توسط مدیران ارائه گردید .
فرماندار اردکان در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال 89 به کار و همت مضاعف اظهار امیدواری کرد که با تلاش و جدیت بیشتر دستگاه های دولتی بتوانیم مشکلات را حل و رفع نماییم .
احمد کمالی با مدنظر قرار دادن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و لزوم همکاری و تعامل بین دستگاهی در این خصوص گفت :دولت خدمتگزار اجرای این طرح را با جرات و جسارت در حال پیگیری است چرا که قانون هدفمند سازی یارانه ها یک کار زیربنایی اساسی برای اقتصاد کشور است و منافع بسیاری را در آینده برای مردم در پی خواهد داشت .
وی در ادامه به مشکل مسکن و شغل جوانان اشاره نمود و گفت اتمام کار پروژه مسکن مهر با همکاری ادارات و ارگانهای ذیربط از جمله کارهای اولویت دار امسال باید تلقی گردد و همچنین رفع مشکلات صنایع و بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده نیز برای حل معضل   اشتغال باید در اولویت قرار گیرد .
کمالی در ادامه این جلسه برنامه ریزی دقیق ،تدوین تقویم روزانه ،مدیریت زمان وتلاش و جدیت را در انجام مسئولیتهای محوله از مدیران دستگاهها خواستار شد وتصریح کرد شناخت ظرفیتها و پتانسیلها بهمراه آشنایی با مشکلات و محدویتها و همچنین طراحی نقشه راه برای رفع مشکلات و رسیدن به هدف از ویژگیهای یک مدیر شایسته قلمداد می گردد .

در پایان این نشست اداری هریک از مدیران دستگاهها در گزارشی رئوس برنامه های خود در سال 89را ارئه نمودند