مراکز آموزش عالي در ارتقاء مديريت بهينه شهرها نقش بسزايي دارند

مراکز آموزش عالي در ارتقاء مديريت بهينه شهرها نقش بسزايي دارند


نماينده مردم اردکان گفت

"محمدرضا تابش " در ديدار روساي موسسات آموزش عالي اردکان افزود : عزم جدي براي افزايش ظرفيت اموزش عالي اين شهرستان از طريق ايجاد دانشکده ها و رشته هاي موردنيازدارد و در حال اجراست.
وي همچنين به ملاقات اخير خود با وزير علوم اشاره نمود و بر پيگيري موارد مطروحه تا حصول نتيجه تاکيد نمود .
وي خواستار برگزاري مستمر جلسات روساي مراکز اموزش عالي براي پيگيري مسائل و تنگناها وارائه گزارش آن شد و خواستار جذب نيروهاي بومي در تکميل کادر اداري و علمي
موسسات آموزش عالي اردکان شد.
در ادامه هر يک از روسا ضمن تشکر از نماينده اردکان از اخذ مجوز لازم براي راه اندازي يک مرکز اموزش عالي جديد و چندين رشته مورد نيازدر سال تحصيلي جاري موارد و مسائل پيرامون حوزه کاري خود را مطرح نمودند و در پايان تصميمات لازم اتخاذ شد