مراسم غبارروبی گلزار شهدای اردکان به مناسبت سوم خرداد

مراسم غبارروبی گلزار شهدای اردکان به مناسبت سوم خرداد