مانور انتخاباتی در مسجد حاج محمد حسین اردکان برگزار شد (گزارش تصویری )

مانور انتخاباتی در مسجد حاج محمد حسین اردکان برگزار شد (گزارش تصویری )


ادامه روند آموزشهای همگانی در زمینه انتخابات تمام مکانیزه