مادر ابتدای مسیری است که انتهای آن به بهشت ختم می شود

مادر ابتدای مسیری است که انتهای آن به بهشت ختم می شود


بمناسبت ولادت حضرت زهرا،روزمادر و روز زن

     مادر مولد خوبیها و پاکیهاست ؛گاهی دررقابت با رفعت مقامش خورشید رنگ می بازد و ماه در می ماند.این والایی هدیه ایست که زن از ولاترین مخلوقات عالم یعنی حضرت زهرا(س)گرفته است و این توانایی موهبتی است که حق به مقام زن بخشیده است .

     مادر ابتدای مسیری است که انتهای آن به بهشت ختم می شود ؛نامش نقطه عطف عاطفه است و مقامش در نزد پروردگا نافذه...

     آغوش محبت او میانبر مهریست که تو را با دعایش به خواسته هایت می رساند و دامنش آنقدر وسعت دارد که آدم را به عرش می کشاند .لبخند او گلخند غنچه های بهشتی است و آهش دردناک ترین موسیقی برای گریه فرشته های خداست .
آن شب که ازخنکای محبت خویش تا سحر، تب دردآلود دنیایت را فرو می نشاند و جرعه های مهر را بر لبان عطشناک و خشکت می رساند ؛آن روز که در تند باد حوادث زمان باغبانانه ساقه باریک نهال ذهنت را از شکستن نگاه می دارد و آن لحظه که در تاریکی نفس گیرظلال، ستاره های هدایت را به باغچه قلبت می کارد؛نیک در می یابی که زندگیش را به پایت گذاشته و در عوض این ایثار بر سر بهشت برین پاگذاشته است.

     مادرا!پایت را بر چشمم بگذار شاید گردی از غبار بهشت بر دیده ام نشانی !تا زیبا دیدن را آنگونه که تو آموخته ای همیشه تجربه کنم و خوب بودن را آنطور که مربیم بوده ای ترویج نمایم .