فرماندار از روند تکمیل و اجرای پروژه مهر اردکان واحمد آباد بازدید کرد

فرماندار از روند تکمیل و اجرای پروژه مهر اردکان واحمد آباد بازدید کرد


گزارش کوتاه از بازدیدهای عمرانی امروز

      به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،صبح امروز "احمد کمالی "به اتفاق کارشناسان عمرانی فرمانداری از روند تکمیل و اجرای پروژه های مهر اردکان و احمد آباد بازدید نمود .وی در زمینه مواردی از قبیل روشنایی معابر ،مسجد وفضای آموزشی توصیه های لازم را به پیمانکار پروژه ارائه نمود و خواستار تکمیل طرح در زمانبندی اعلام شده گردید .

     وی همچنین در ادامه از پروژه های سالن 1200نفری مجموعه ورزشی کارگران و استخر در حال ساخت این مجموعه بازدید نمود .

     بازدید از پیست سوارکاری شهرستان اردکان از دیگر برنامه های امروز فرماندار بود .