فرماندار اردكان در مراسم بزرگداشت روز معلم كه با حضور دكتر مجتبي مطهري برگزار شد، شركت نمود

فرماندار اردكان در مراسم بزرگداشت روز معلم كه با حضور دكتر مجتبي مطهري برگزار شد، شركت نمود