غرفه اردکان در سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور

غرفه اردکان در سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور