غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای اردکان با حضور مسئولان

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای اردکان با حضور مسئولان