عکس دست نوشته استاندار در بازدید از منزل آیت الله خاتمی

عکس دست نوشته استاندار در بازدید از منزل آیت الله خاتمی