عضویت 25 دستگاه در شهرستان اردکان درستاد تحول اجتماعی و صیانت ازحقوق شهروندی

عضویت 25 دستگاه در شهرستان اردکان درستاد تحول اجتماعی و صیانت ازحقوق شهروندی


آغاز به كار ستاد تحول اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي


ستاد تحول اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي در فرمانداري اردكان رسما كار خود را آغاز كرد.
در جلسه اي كه به همين منظور با حضور جمعي از مسئولين ادارات اردكان تشكيل شد' فرماندار اردكان با بيان اهميت توجه به حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي گفت: اين ستاد در 7 سرفصل شامل امنيت اخلاقي و اجتماعي-آسيب هاي اخلاقي –تحكيم و تعالي بنيان خانواده-ارتقاءنشاط اجتماعي و رضايت عمومي-تقويت همبستگي وحدت و هويت ملي و اسلامي-انضباط اجتماعي و ترويج قانونگرايي -و كاهش مطلوب اعتياد فعاليت خواهد كرد.

كمالي افزود: طبق مصوبه اي كه در اين خصوص از سوي وزارت كشور به شهرستان ابلاغ شده هريك از دستگاهها بايستي نسبت به بومي سازي فعاليتهاي مرتبط با شرايط منطقه اقدام نمايند.

در اين جلسه ضمن ابلاغ وظايف هريك از دستگاههاي عضو اين ستاد' مقرر شد در صورت نياز كارگروههاي مرتبط نيز به زودي تشكيل گردد.25 دستگاه در شهرستان اردكان عضو ستاد تحول اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي هستند.