طوفان سجیل

طوفان سجیل


بمناسبت پنجم اردیبهشت سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس
آنروز وقتی عبد المطلب سراسیمه به نزد ابرهه آمد و شتران ربوده شده را درخواست نمود ابرهه متعجب شد و گفت :چگونه تو را کلید دار کعبه می خوانند حال آنکه من آمده ام خانه خدا را تخریب کنم و تو از شترانت احوال می پرسی .
و عبد المطلب خندید و گفت :من صاحب شتران خویشم و خانه خدا هم صاحبی دارد ...
به راستی که دست خدا چه بی باکانه از خانه خدایی و حکومت خدایی محافظت می کند .
آنجا ابرهه بود و سپاه فیل و خانه خدا و اینجا دنیای استکبار و هواپیما های غول پیکر و انقلاب اسلامی ایران .آنجا پرندگان ابابیل و اینجا طوفان شن .همه چیز آماده بود تا تاریخ تکرار شود و دوباره بینی گردکشان و کفار به خاک مالیده شود و دوباره ذهن زمان معجزه ای را در خود جاودانه سازد.
و اینک دهه سوم انقلاب ،دهه پیشرفت و عدالت و پیکره ایران آبدیده و پولادین از زخمهای ناکارای استعمار آمریکایی استوار بر نقشه دنیا چشم می نوازد آنچنان که برق تعالی و پیشرفت ایران و ایرانی چشمهای حریص استکباریون را کور ساخته ومبهوت و حیران هر روز بر غرقه دریای فنا نقشه های نقش برآب خود را می نگرند .
امروز هر لحظه و ثانیه اش 5اردیبهشت است که تکرار می شود و هر بار خدا دست غیب خویش را در حمایت از نظام و ولایت مشهود تر از پیش می سازد ...