صنايع دستي اردكان

صنايع دستي اردكانصنايع دستي اين شهرستان چادرشب بافي، حصيربافي، خورجين بافي، (لبافي) آهنگري، قالي بافي، زيلوبافي، نساجي است.

اما مهمترين صنعت دستي اردكان كه درايران هم كم نظيراست عصاري و حلواسازي است.حلواارده اردكان شهرت جهاني دارد.

از كارگاه های صنعتی اردكان نيز می توان به موزاييك سازی، آجر پزی، سنگ‌بری و برخی صنايع كوچك اشاره كرد.

فرش اردکان
قالی اردکان، همچون قالی کرمان،و قالی نایین شهرتی جهانی دارد.