شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت شهرستان اردکان

شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت شهرستان اردکان


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند مجمع عمومی عادی نوبت اول این شرکت راس ساعت 16پنجشنبه مورخ 17/4/89در محل دفتر شرکت تعاونی برگزار می گردد . از کلیه اعضا محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانده و یا نماینده تام الاختیار خود را بصورت مکتوب معرفی نمایند .
ضمنا یاد آوری می شود این مجمع با حضور نصف +1کل اعضای شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ ومعتبر خواهد بود .ضمنا هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از 3 رای وکالتی داشته باشد .
لازم به ذکر است افرادی که متمایل به عضویت در سمت بازرس تعاونی مذکور می باشند می بایست تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 6/4/89جهت ثبت نام کاندیداتوری سمت فوق به دفتر تعاونی واقع در خیابان سعدی شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت مراجعه نمایند .
دستور جلسه :
-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان
-ارائه صورتهای مالی سال 88و تصویب آن
-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-تصویب بودجه پیشنهادی سال 89
-خط مشی آینده