حضور پرشور مردم بخش خرانق در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور پرشور مردم بخش خرانق در راهپیمایی ۲۲ بهمن